4. حجم تردد در جاده

این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا، 50 مفهوم در 17 مؤلفة اصلی از عوامل آسیبساز برندسازی در قالب سه بعد ساختاری، رفتاری و زمینهای را شناسایی کرده است. بنابراین بازاریابان باید قبل از ایجاد کمپینهای تبلیغاتی آگاهیشان را در مورد بیماری افزایش دهند و نیازهای عاطفی بیمار را درک کنند و تا حد امکان برندهای دارویی را بهگونهای توسعه دهند که اعتماد در محصول را ارتقا دهد. برندهای مصرفی دارای چرخة عمر و مرحلة تحقیق و توسعه و بازاریابی کوتاهتر هستند که درنهایت میتواند با سالهای طولانی برندسازی سودآور همراه باشد. عوامل رفتاری دربرگیرندة عوامل و روابط انسانی درون سازمان است و درنهایت عوامل زمینهای شرایط و عوامل محیطی برونسازمانی هستند که محیط سازمان را احاطه میکند و با سازمان تأثیر متقابل دارند و در کنترل سازمان نیستند» (میرزایی اهرنجانی، 1377: به نقل از محمدیان و همکارن، 1388 : 134) که در آن عوامل ساختاری دربرگیرندة پنج مؤلفه اصلی(تشابه برند، نامگذاری نامناسب برند، مقاومت و عدم تخصیص بهینة بودجه، ضعف در ثبات مدیریتی، تکراری و غیرهوشمندانهبودن انتخاب نوع دارو)، عوامل رفتاری دربرگیرندة دو مؤلفة اصلی(نداشتن مهارتهای فردی مدیریتی و نبودِ نگرش مثبت به برند) و عوامل زمینهای دربرگیرندة ده مؤلفة اصلی (پوشش نادرست بیمه، برگشت طولانی سرمایه، نبود فضای مطلوب تبلیغ دارو، قیمتگذاری دستوری دارو، سیاستهای ناپایدار ارزی، فرایند نامناسب ثبت برند، فقدان فضای فعال برندسازی، فضای کادر درمانی، تمایل پزشک به تجویز داروی خارجی، رقابت ناسالم و غیرمنصفانه) است.

بر این اساس در ایران عواملی چون نبودِ انگیزه، ضعف در ارائة کیفیت محصول و به دست آوردن استاندارهای جهانی، کمبود در ساختار و تجهیزات، سیاستهای ناسازگار و بیثبات، نبودِ بودجة کافی برای تحقیق و توسعه، بسیار در روند صادرات تأثیر گذار بوده است. صیدیفر و همکاران (2015) در پژوهشی با عنوان «ارزیابی سیاست ها و فرایندهای صادرکنندگان موفق دارویی و مقایسهای از سیاست همتای ایرانی»، هدف پژوهش خود را ارزیابی وضعیت صنایع دارویی و شناسایی عوامل مؤثر در صادرات محصولات دارویی در کشورهای صادرکنندة موفق و مقایسة نتایج با وضعیت صنایع داروسازی در ایران و عوامل مؤثر بر تجارب صادرات آنها بیان کردهاند. برای اطمينان از آن است كه فرايند توليد برای مواد دارويی و فرآورده های دارويی، موثق، تكرارپذير و مبتنی بر اصول تضمين كيفيت ميباشد. محققان در سازمان همکاری کاکرین مروری را درباره تاثیر قیمتگذاری مرجع و دیگر سیاستهای نرخگذاری برای صنایع داروسازی انجام دادند. در سال 1384 با توجه به سیاستهای گروه سرمایه­ گذاری البرز و تشکیل هلدینگ­ های تخصصی، شرکت تولیددارو به دو بخش آرایشی، بهداشتی و دارویی تفکیک شد و از همان سال بخش دارویی تحت عنوان شرکت داروسازی تولیددارو (سهامی خاص) ادامه فعالیت نمود. دربارة قیمتگذاری دستوری دارو به سازمان غذا و دارو پیشنهاد میشود در صورت امکان سیاستهای قیمتگذاری خود را بازنگری کنند و هزینههای برندسازی که دغدغة بسیاری از تولیدکنندگان داخلی است تا حد چشمگیری در قیمتگذاری داروها لحاظ شود.

فضاهای مذکور دارای سطح پائینی از آلوده کننده هایی مثل گرد و غبار، میکروب های منتقل شده از راه هوا، ذرات معلق و بخارات شیمیایی می باشند. این کتاب لیست کاملی از دارو های موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارویی موارد مصرف، عوارض جانبی، نحوه نگهداری داروها و مواد اولیه، روش آنالیز مواد اولیه و جانبی مشتمل بر روشهای فیزیکی و شیمیایی و … با کمک یکسری از اساتید و افرادی که در حوزه دارویی کار میکردند و جوانهایی که استخدام کرده بودیم. 2018) در پژوهشی با عنوان «برندسازی داروهای با نسخه و بدون نسخه» هدف پژوهش خود را ارزیابی اهمیت برندسازی در داروسازی و تأکید بر مزایای احساساتی و عملکردی آن برای مصرفکنندگان و بیماران و فرایند ارتباطات بازاریابی بیان کرده است. به عبارت دیگر برخلاف کالاهای مصرفی که تقاضا میتواند بهوسیلة تبلیغات خلاقانه یا سایر روشهای ترفیع به وجود آید، شرکتهای داروسازی نمیتوانند از این طریق برای محصولات خود تقاضا خلق کنند. نتایج بهدستآمده از نقش قدرت چانهزنی واسطههای کانال توزیع در رابطة بین تولیدکننده و مصرفکننده حکایت دارد و همچنین لزوم توجه به برندسازی ملی در قالب شرکتهای مادر قوی برای توسعة بازار خارجی را نشان میدهد.

در نتیجه احتمال دارد که این آلودگی باعث شود تولید کننده دارو مجبور باشد که تمام محصولی که در یک خط تولید کرده را از بین ببرد و متحمل ضرری هنگفت گردد. بلکه مهم این است که نظارت دقیقی بر روند و روش عرضه صورت گیرد تا کارخانجات داروسازی منتفع نهایی باشند؛ زیرا مبلغ تخصیص دادهشده اول به سازمان بیمه سلامت و از آنجا به دانشگاههای علوم پزشکی و شرکتهای پخش و درنهایت به داروخانهها منتقل میشود. نیز باید بزرگتر از7/0 باشد و درنهایت شاخص میانگین پایایی اشتراکی یا همان میانگین واریانس استخراجی باید بزرگتر از 5/0 باشد. به نظرم اگر مدیرها سعی کنند حواشی را کم کنند تا محیط لذتبخشی خصوصا در حوزه تحقیقات ایجاد شود، بعید است کسی میل به رفتن داشته باشد، چون مهمترین چیز برای این بچهها محیطی است که بتوانند چیزی بسازند، تحقیقی بکنند و از این هوش و نبوغ استفاده کنند. در این راستا پرسشنامه ای طراحی و در اختیار جامعه آماری صنعت دارو قرار گرفت.