ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق و نرم

آیا از مسدود کردن کاربر اطمینان دارید؟ آیا از حذف این یادداشت اطمینان دارید؟ مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در رابطه با تأثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار دارو، گفت: اگر سیستم ارائه خدمت در حوزه دارو را اصلاح نکنیم هر چقدر هم ارز ترجیحی به این بخش اختصاص دهیم احتمال اینکه از این ارز سوءاستفاده شود و باز هم برخی داروها در کشور کمیاب شوند، وجود دارد. دارو 🔹همایون سامهیح نجفآبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: نظر بسیاری از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حذف ارز دولتی برای داروها است. چون اگر بخواهیم در دوران بعد از تحریم هم بقا داشته باشیم، منوط به این است که کیفیت داروها مناسب و قابل رقابت با داروهای خارجی باشد. بر اساس مستندات موجود وی در سال 1325 نخستین کارخانه داروسازی کشور را در سه راه امین حضور تهران با بکارگیری 25 نفر راه اندازی کرد. وی افزود: کاهش ارز مصوب باعث شد پیش از شهریور امسال کل ارز تخصیصی و مصوب مجلس هزینه شود و به پایان برسد به علاوه تعهدات زیاد ارزی پرداخت نشده از سال قبل به صورت حداقل اسناد نیز بلاتکلیف مانده بود. 🔹شریف نیا افزود: چالش صنعت داروسازی کشور، قیمت گذاری دارو است که ناشی از دو عامل قیمت ارز و نرخ گذاریهای آئین نامهای توسط وزارت بهداشت است.

وی افزود: سرمایهگذاری در صنعت دارو به عنوان یکی از صنایع استراتژیک نیازمند شناسایی بازارهای هدف است. در ادامه، مقادیر مربوط به بارهای عاملی و ضریب معناداری در جدول 4 نشان داده شده است. پیشنهاد شده است که این اتفاق بیفتد و ارز داروها نیمایی شود و در ازای آن، یارانه به بیمهها داده شود. از نگاه آنان، دست یابی به چشم اندازها نیز مستلزم تبیین درست در عرصه ی ملی است چرا که این امر ایران را در سطح تعامل های بین المللی قرار خواهد داد. هم اکنون در کشورمان سالانه حدود۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ دانشجوی داروسازی از ۲۰ دانشکده فارغ التحصیل می شوند و با توجه به شرایط موجود که ۱۳ هزار و۴۳۰ داروخانه در ایران به مرحله تاسیس و ثبت رسیدهاند، به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت ۲.۲ داروساز و ۱.۳ داروخانه در کشور وجود دارد که این آمار نصف استانداردهای جهانی است. برای مدیریت بهینه دارو ضروری است تخصیص ارز به شکل منظم و مستمر باشد. از همین رو، برخی دست اندرکاران صنعت دارو در کشور، معتقدند ارز ترجیحی برای دارو حذف شود و در مقابل، برخی هم با حذف آن مخالف هستند.

اما، همین حداقل ارز دارو که قابل مقایسه با سایر صنایع و بخشهای اقتصادی مثل پتروشیمی و… از جمله صنایع مهم و حیاتی هر کشور، صنعت دارو سازی است. آن بخشی از ارز که به دارو تخصیص پیدا میکند دو قسمت میشود که یکی به پرداخت تعهدات گذشته برمیگردد که دارو و ماده اولیه تأمین شده ولی ارز آن دریافت نشده است. بخش دیگر نیز به ثبت سفارشهای جدید اختصاص پیدا میکند. رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، رویکرد وزارت بهداشت نسبت به قیمتگذاری دارو را یکی از عوامل مؤثر بر کمبود دارو دانست و توضیح داد: هزینه ماده اولیه، بستهبندی، بعلاوه هزینه گاز، حاملهای انرژی و مواد پتروشیمی که خود دولت قیمتگذاری میکند، افزایش چندین برابری داشته است ولی از طرف دیگر قیمت دارو به شکل دستوری پایین نگه داشته میشود. سال 89 زیانده بودیم و دو سال است که به سوددهی رسیدیم. چون بعد از انقلاب خیلی علاقهمند شده بودم که ببینم بالاخره اسلام چه میگوید.

ماده موثره دارویی یعنی چه؟ بسیاری از این مشکلات را می توان با استفاده از اسکرابر صنعتی ، واترجت صنعتی و جاروبرقی های دارویی صنعتی برای تمیز کردن محیط حل کرد. دابور جلسه هیئتمدیره سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با هلدینگهای دارویی به گزارش روابط عمومی سندیکا، ظهر روز سهشنبه ۱۸ آذرماه جلسهای با حضور اعضای هیئتمدیره سندیکا و مدیران عامل هلدینگهای دارویی در حال برگزاری است. نکتة مهم آن است که پرسشهای تحقیق باید از کسانی پرسیده شود که به موضوعات راهبردی و اساسی شرکت بهویژه درزمینة بازاریابی و برندسازی اشراف داشته باشند. نتایج این پژوهش نشان میدهد برندسازی نقش بسیار مهمی در صنعت داروسازی ایفا میکند؛ بهطوریکه بیماران از اینترنت برای شناخت و اطلاع از داروها و بیماریها استفاده میکنند. در مقابل در دنیای برند محصولات دارویی چرخة تحقیق و توسعة طولانیمدت و همراه با خطر و همچنین بسیار گران است (شریفانی و همکاران، 1390 : 42-41). بهطورکلی درزمینة محصولات دارویی برند و برندسازی بهسادگی با تئوریهای برند در حوزة کالاهای مصرفی تطبیقپذیر نیست. دلر جلسه هیئتمدیره سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با هلدینگهای دارویی به گزارش روابط عمومی سندیکا، ظهر روز سهشنبه ۱۸ آذرماه جلسهای با حضور اعضای هیئتمدیره سندیکا و مدیران عامل هلدینگهای دارویی در حال برگزاری است.