ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع خلاق و نرم

برای صنایع دارویی علاوه بر سازمان اوشا، سازمان غذا و دارو ایالات متحده آمریکا نیز قوانینی را وضع نموده است. بهمنظور جلوگیری از فرایند نامناسب ثبت برند به سازمان غذا و داروی کشور پیشنهاد میشود نرمافزاری تخصصی از برندهای دارویی برای بررسی و تطبیق دقیق برندها و جلوگیری از تداخل آنها طراحی کنند. او در ادامه افزود: جلسات متعددی با سازمان غذا و دارو در مورد این دو مشکل داشتیم که برخی از موضوعات به سرانجام رسیده است و بعضی دیگر به شدت در حال پیگیری است. با توجه به اینکه هر فرد پاسخ متفاوتی به هر دارو نشان میدهد، بررسی ژنتیکی هر فرد میتواند نشاندهنده این باشد که فرد به چه داروهایی و با چه دزی پاسخ خواهد داد؛ بنابراین با بررسی ژنتیکی میتوان نوع داروی مناسب و دز مناسب آن دارو برای هر بیمار را مشخص کرد. در صنایع غذایی و تغذیه نیز با بررسی ژنتیکی و تعیین توالی ژنوم هر فرد میتوان به میزان استعداد هر فرد در ابتلا به بیماری چاقی و اضافه وزن و همچنین نوع رژیم و ورزش مناسب برای هر فرد پی برد. مزیت رقابتی خدمت بومی، در دقت بالا، سرعت بالا، در دسترس بودن تمام اطلاعات جهت بررسی و هدایت سایر اعضای خانواده و امکان ایجاد بانکهای اطلاعاتی بومی است.

این خدمت در داروسازی نیز کاربردهای گستردهای دارد. براساس نتایج مشاهدهشده در شکل3 مقادیر t نیز بزرگتر از 96/1 بوده است؛ بنابراین مسیر این ابعاد و متغیرهای مرتبط به آن در سطح اطمینان بالایی(95/0) قرار دارند؛ پس مسیر مربوطه معنادار است. هر کدام از این خرابی ها در تجهیزات می تواند سبب آلودگی مواد دارویی شده و در صورت بروز چنین اتفاقی آن ماده دارویی کارکرد خود را از دست خواهد داد و می تواند باعث مسمومیت و آسیب جدی برای مصرف کننده شود. آنالیز و مراحل مختلف، تماما مبتنی بر دادههای زیستی ژنوم انسان است که مبنای ژنوم رفرانس و فایلهای مشتقات حاصل از آن است. مخصوصا در بیماریهای چندعاملی و سرطانها که چه دارویی و چه دزی از آن برای بیمار لازم است. بر این اساس، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئول است که آزمون مدل شناسایی عوامل آسیبساز برندسازی در صنعت دارو چگونه است؟ به گفته حمزه رحیمی مدیرعامل شرکت شرکت ژنفن پیشروطب، شناسایی واریانتهای مخرب میتواند در درمان بهتر بیماران و جلوگیری از بروز مجدد بیماری در فرزندان دیگر خانواده و همچنین کاهش فشار بر سیستم سلامت کشور موثر باشد. در این زمینه بسیار خوشبین هستم و فکر میکنم اگر دولت هم حمایت مطلوب را از صنایع داروسازی انجام دهد، میتوانیم صنعت دارویی کشور را به یک صنعت برونگرا و حائز توسعه تبدیل کنیم چرا که در زمینه صادرات اقدامات مؤثر و خوبی توسط شرکتهای دارویی انجام شده است، با این حال جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت دارو بیش از هر چیز نیازمند شناسایی بازارهای هدف است تا تراز تجاری دارو مثبت شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، تعیین توالی ژنوم بیماران یکی از دغدغههایی بود که با توسعه فناوریهای همگرا و توسط شرکتهای فناور که توسط پژوهشگران راهاندازیشدهبه صورت کامل انجام میگیرد و تفسیر واریانتهای بهدست آمده توسط متخصصان شرکت صورت میگیرد. روش پژوهش: در این پژوهش میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر یک از عوامل نهادی موثر بر بینالمللیسازی شرکت های فناور داروسازی ایران، مشتمل بر 37 شاخص برگرفته از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با صاحب نظران صنعت داروسازی، با بهرهگیری از تکنیک دیمتل تعیین گردید. ازجمله خدمات این دستاورد در علوم وسیع پزشکی و پیراپزشکی برای تشخیص علل ژنتیکی بیماری، ارائه راهکارهای دارویی، پیشگیرانه و درمانی متناسب با محتوای ژنتیکی خاص هر بیمار و همچنین تعیین نوع پاسخ دارویی استفاده میشود. اینکه بدن افراد مختلف در جامعه جهت تناسب فیزیکی چه نوع رژیم غذایی را باید دریافت کنند. پس از ثشاهد، نمادهای غمینو (شرکت صنایع غذایی مینو شرق) و غدام (شرکت خوراک دام پارس) بیشترین صف خرید را داشتند. در فرابورس نیز شرکتهای صنایع غذایی مینو شرق (غمینو)، شرکت داروسازی کاسپین تأمین (کاسپین) و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان (سدبیر) بیشترین افزایش قیمت را داشتند. در بورس نمادهای کسرا (شرکت سرامیکهای صنعتی اردکان)، غاذر (شرکت کشت و صنعت پیاذر) و شغدیر (شرکت پتروشیمی غدیر) در روز سهشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت قند شیروان (قشیر)، شرکت مهندسی ساختمان تأسیسات راه آهن (بالاس) و شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (غپآذر) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عباس کبریایی زاده عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفتهای خوبی داشتهایم و یک فرصت فوقالعاده را در اختیار داریم، گفت: ما در کشور ظرفیت سازی بسیار مطلوبی در حوزه سلامت داریم که برخوردار از پتانسیلهای دانش، فناوری و تجارت است و این موضوع به شدت به ما قوت قلب میدهد که در زمینه گسترش بازار نظام سلامت برنامهریزی مطلوبی داشته باشیم و برای حضور صنعت دارویی ایران در بازارهای منطقه و بینالمللی فکر کنیم. از جمله فناوریها و دانشهای خاص و متمایزکننده این مجموعه میتوان به ارائه خدمات روی سرور، با هسته پردازشی قدرتمند اشاره کرد که در هر مرحله از کار، از چندین نرمافزار استفاده میشود. این دستاورد در داخل کشور، مشابه ندارد، اما یکی از نمونههای مشابه خارجی متعلق به کشور آلمان است. ممکن است به خیلی از نخبهها حقوق بالایی بدهید، اما نمانند و جایی بروند که به آنها نیاز دارند. هم اکنون صنعت داروسازی کشورمان با توجه به جایگاهی که در تأمین نیازهای دارویی کشور و ورود به عرصه های جدید نوترکیب، بیو و نانو تکنولوژی دارد، و تولید ۹۷ درصدی دارو در داخل کشور، می تواند وارد حوزه رقابت های جهانی و قدرت های اقتصادی دارویی شود به شرط آنکه مسئولان بتوانند با اتخاذ سیاست های درست و اصولی و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر داخلی، موجبات جهش بیش از پیش این صنعت را فراهم کنند.