دستاوردهای صنعت داروسازی، شناخت موانع و راهکارهای جهش آن

با توجه به اینکه هر فرد پاسخ متفاوتی به هر دارو نشان میدهد، بررسی ژنتیکی هر فرد میتواند نشاندهنده این باشد که فرد به چه داروهایی و با چه دزی پاسخ خواهد داد؛ بنابراین با بررسی ژنتیکی میتوان نوع داروی مناسب و دز مناسب آن دارو برای هر بیمار را مشخص کرد. مراکز صنعتی مختلف با کاربریهای متفاوت، ویژگیهای متفاوتی دارند. ازجمله خدمات این دستاورد در علوم وسیع پزشکی و پیراپزشکی برای تشخیص علل ژنتیکی بیماری، ارائه راهکارهای دارویی، پیشگیرانه و درمانی متناسب با محتوای ژنتیکی خاص هر بیمار و همچنین تعیین نوع پاسخ دارویی استفاده میشود. نتیجهگیری: معیارهای ثبات سیاستها و برنامههای بلند مدت دولت برای صادرات دارو، رعایت کیفیت و استانداردهای بینالمللی در تولید دارو، پایبندی به مقررات بهداشت و درمان کشورهای هدف و نبود تحریمها و مشکلات روابط با کشورها که اثرگذارترین شاخصها بر بینالمللیسازی شرکتهای فناور داروسازی هستند در بالاترین سطح قرار گرفتند. برای تولید کالا و خدمات در صنایع دارویی می باشد. خودش به تنهایی وزنه سنگینی است برای حفظ سلامت یک جامعه و کاهش بحرانهای بیماری آفرین.

معاملهگران در شرایطی به استقبال معاملات روز چهارشنبه میروند که روز دوشنبه بازار سهام تغییر مسیر داد و پس از 2 روز صعودی شد و شاخص کل بورس از سطح یک میلیون و 280 هزار واحد بالا آمد. در صورت تحقق این مهم، می توان سالانه میلیون ها دلار برای کشور درآمدزایی کرد. میزان ارزبری داروی کشور در سال ۱۳۵۷ حدود ۵۳۰ میلیون دلار بود. نوآوری و بازاریابی دو چالش اصلی صنعت داروسازی است و شرکتهایی که در این دو حوزه توانمند باشند، موفقتر خواهند بود. و این وظیفه یک داروساز است که علت را تشخیص دهد و در این زمینه پزشک معالج را راهنمایی کند.. بر این اساس، این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سئول است که آزمون مدل شناسایی عوامل آسیبساز برندسازی در صنعت دارو چگونه است؟ این خدمت در داروسازی نیز کاربردهای گستردهای دارد. در حوزه پزشکی شخصی، با توجه به رویکرد جهان به این مساله، ارائه راهکارهای پیشگیرانه و درمان متناسب نیاز است. این شرکت در مسیر توسعه خود تاکنون موفق به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۳۰ نفر شده است.

جالب است که کسانی که GMP ما و هند را دیدهاند، میگویند که برای ما خیلی بهتر است، اما ما بهخاطر مشکلات سیاسی نمیتوانیم تاییدیهها را بگیریم. به گفته حمزه رحیمی مدیرعامل شرکت شرکت ژنفن پیشروطب، شناسایی واریانتهای مخرب میتواند در درمان بهتر بیماران و جلوگیری از بروز مجدد بیماری در فرزندان دیگر خانواده و همچنین کاهش فشار بر سیستم سلامت کشور موثر باشد. وی افزود: به عقیده بنده بهترین رشته در کشور ما از میان رشتههای علوم پزشکی، داروسازی است. بهمنظور رفع موانع برندسازی ناشی از بیثباتی مدیریتی به مدیران و تصمیمگیرندگان اصلی شرکتهای داروسازی توصیه میشود ارتباط و تعامل مستمری با متخصصان علمی و دانشگاهی در امر بازاریابی و برندسازی برقرار سازند و از سبک مدیریت نوین و موفق الگوبردای و استفاده کنند. در این زمینه بسیار خوشبین هستم و فکر میکنم اگر دولت هم حمایت مطلوب را از صنایع داروسازی انجام دهد، میتوانیم صنعت دارویی کشور را به یک صنعت برونگرا و حائز توسعه تبدیل کنیم چرا که در زمینه صادرات اقدامات مؤثر و خوبی توسط شرکتهای دارویی انجام شده است، با این حال جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت دارو بیش از هر چیز نیازمند شناسایی بازارهای هدف است تا تراز تجاری دارو مثبت شود. این دستاورد با حمایتهای مرکز راهبردی فناوریهای همگرا در مسیر توسعه قرار گرفته است.

در مسیر توسعه محصول تاکنون سروری قدرتمند خریداری شده و چندین سال به مراکز معتبر درمانی خدمات توالییابی ارائه شده است. صنعت و علم دارو سازی در ایران با وجود پیشرفت های فراوان نیازمند برنامه ریزی های بلند مدت است تا از علم ملی و در حال توسعه به دانشی فراملی تبدیل شود. بااینحال فعالان صنعت داروسازی امیدوارند که با تغییرات صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد ایجاد مدیریت یکپارچهای در سازمان توسعه تجارت و گمرک باشند. این خدمت، کاربردهای بسیاری در خدمات بخشهای خصوصی و دولتی شامل آزمایشگاههای ژنتیک، ژنتیک پزشکی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی، وزارت علوم و دانشگاههای آزاد کشور، سازمان بهزیستی و موارد اینچنین دارد. از جمله فناوریها و دانشهای خاص و متمایزکننده این مجموعه میتوان به ارائه خدمات روی سرور، با هسته پردازشی قدرتمند اشاره کرد که در هر مرحله از کار، از چندین نرمافزار استفاده میشود. اما از سال 77 این مجموعه به یک شرکت مستقل تبدیل شد و روی پای خودش ایستاد. امیدواریم دولت یک سیاست پرشتاب حمایتی را در این حوزه در نظر بگیرد تا صنعت داروسازی کشور با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در آن، در یک بازه زمانی حدوداً ۵ ساله به سوی دستیابی به تراز تجاری مثبت حرکت کند.