در صنعت داروسازی دنیا حرف برای گفتن داریم – ایسنا

دلر جلسه هیئتمدیره سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با هلدینگهای دارویی به گزارش روابط عمومی سندیکا، ظهر روز سهشنبه ۱۸ آذرماه جلسهای با حضور اعضای هیئتمدیره سندیکا و مدیران عامل هلدینگهای دارویی در حال برگزاری است. دابور جلسه هیئتمدیره سندیکا صاحبان صنایع داروهای انسانی با هلدینگهای دارویی به گزارش روابط عمومی سندیکا، ظهر روز سهشنبه ۱۸ آذرماه جلسهای با حضور اعضای هیئتمدیره سندیکا و مدیران عامل هلدینگهای دارویی در حال برگزاری است. عباس کبریایی زاده عضو هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پیشرفتهای خوبی داشتهایم و یک فرصت فوقالعاده را در اختیار داریم، گفت: ما در کشور ظرفیت سازی بسیار مطلوبی در حوزه سلامت داریم که برخوردار از پتانسیلهای دانش، فناوری و تجارت است و این موضوع به شدت به ما قوت قلب میدهد که در زمینه گسترش بازار نظام سلامت برنامهریزی مطلوبی داشته باشیم و برای حضور صنعت دارویی ایران در بازارهای منطقه و بینالمللی فکر کنیم.

به گزارش خبرگزاری دانا، چندی پیش بود که نمایندگان صنعت دارو، در جلسهای با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مهمترین مسائل و مشکلات صنعت دارویی کشور را مطرح کردند و در ادامه خواستار حمایت تمام قد دولت از صنعت دارو شدند. است. دکتر عبدهزاده رییس هیئتمدیره سندیکا با اشاره به اینکه جلساتی با وزارت بهداشت، بانک مرکزی، دولت و مجلس داشتهایم گفت: مهمترین مشکلاتی که در جلسات مطرح شد بحث تامین و تخصیص ارز و قیمتگذاری دارو است و ما همچنان پیگیر هستیم تا صنعت استراتژیک دارو را را سرپا نگه داریم و بتوانیم آن را بازسازی کنیم. به گفته عبده زاده، بانک مرکزی در زمان شروع کار مسئولین جدید، ارزی برای تخصیص به دارو نداشت؛ در واقع از شهریور تا آذر امسال هیچ ارزی به دارو تعلق نگرفت. در کشور ما با وجود شرکتهای متعدد دارویی و لزوم کشف بازارهای جدید و توسعه و رسوخ در بازارهای خارجی برای بهرهگیری از ظرفیتهای بیشتر در تولید، برند شرط لازم برای رقابتپذیری در داخل و رویداد حضور در بازارهای جهانی است. امیدواریم دولت یک سیاست پرشتاب حمایتی را در این حوزه در نظر بگیرد تا صنعت داروسازی کشور با استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در آن، در یک بازه زمانی حدوداً ۵ ساله به سوی دستیابی به تراز تجاری مثبت حرکت کند.

دارایی تصریح کرد: در سال ۷۶ در مشهد باتوجه به آمار بالای گزیدگیها، با مشکل کمبود آنتی ونوم مواجه شدم. این اقدام در بودجه سال 1400 ، اقدامی عاقلانه بود و شک نکنید که ارز 4200 بزودی حذف خواهد شد. محور این جلسه ارائه خلاصه گزارشی از پیگیریهای هیئتمدیره سندیکا از سازمانها و نهادهای مربوطه در خصوص مشکلات عدم تخصیص ارز کافی برای تامین مواد و ماشینآلات، قیمتگذاری، مالیات بر ارزش افزوده، جوایز و تخفیفات شرکتهای دارویی و … به همین دلیل سندیکا جلسات متعددی با سازمان غذا و دارو و معاون اول ریاست جمهوری داشت که بعد از پیگیری و موافقت مسئولین مربوطه تصمیم گرفته شد ۷۰۰ میلیون دلار ارز به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، هیأت امنا و شیر خشک تخصیص پیدا کند. در حالیکه کل ارز مورد نیاز در سال برای دارو و تجهیزات پزشکی حدود ۴ میلیارد دلار است، در سال ۱۴۰۰ میزان این ارز به ۲.۵ میلیارد دلار به رغم شیوع کرونا، کاهش پیدا کرد. نکته دیگری که در رابطه با بودجه سال آینده قابل توجه است این است که در بودجه به طور مستقیم اشاره ای به حذف ارز 4200 نکرده است زیرا اگر این اشاره صورت بگیرد ، شرکت های پخش و تولیدکننده ها شروع به احتکار کالا میکنند تا موعد افزایش قیمت فرا برسد و به همین جهت ، دچار کمبود کالا میشویم.

در صورتی که ما حدود 25 کیلو سال گذشته تولید کردیم و ظرفیت تولید دو برابرش را هم داشتیم، ولی شرکتهای خارجی آنقدر شرکتهای ایرانی را وسوسه میکنند که گاهی نمیشود رقابت کرد. داده ورزان با ۱۷ سال سابقه در صنعت طراحی وب، یکی از بازیگران تخصصی عرصه طراحی سایت صنایع داروسازی و تولیدکنندگان دارو و داروساز است که افتخار سرویس دهی به پیک دارو توسعه، صنایع داروسازی بیوسان فارمد، داروسازی تسنیم و نوآوران داروی کیمیا را در کارنامه خود دارد. آرال شیمی تولید کننده تخصصی مواد ضدعفونی خط تولید صنایع دارویی فوداسیب و سرفوسیب را پیشنهاد می کند. شاید جالب باشد که بدانید حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد علت ناموفق شیوه مداوای یک بیمار، به دارو مربوط میشود؛ یعنی کیفیت دارو، انتخاب نوعدارو و نحوه استفاده از دارو (این که بیمار دارو را با چه مواد غذایی یا داروهای دیگر استفاده کرده است) میتواند اثر دارو را تضعیف کند. درمورد داروهای مشابه چه کنیم؟ به جز اماس در حوزه چه بیماریهای دیگری فعالیت کردید؟ بر این اساس، الویتبندی متغیرها در بعد زمینههای بهترتیب شامل 1. رقابت ناسالم و غیرعادلانه، 2. فرایند نامناسب ثبت برند، 3. تمایل پزشک به تجویز داروی خارجی، 4. نبودِ فضای فعال برندسازی، 5. سیاستهای ناپایدار ارزی، 6. قیمتگذاری دستوری دارو، 7. خطای کادر درمانی، 8. پوشش نادرست بیمه، 9. نبود فضای مطلوب تبلیغ دارو و 10. برگشت طولانی هستند و در بُعد ساختاری بهترتیب مؤلفههای 1. مقاومت تخصیص ندادن بهینة بودجه، 2. تشابه برند، 3. تکراری و غیرهوشمندانهبودن انتخاب نوع دارو، 4. نامگذاری نامناسب برند و 5 .