خط تولید صنایع دارویی – آرال شیمی

بسیاری از بیماریهای رایج انسانی بدلیل نقص در تولید پروتئینهای عملکردی درسلولهای بدن می باشد که با بهره مندی از علم بیوتکنولوژی دارویی می توان درمان و کنترل این قبیل از بیماری ها را تضمین نمود. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای مواجهه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ای از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ از قبیل ﺑﺤﺮانهای اﻗﺘﺼﺎدی، تحریم ها، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻳﺎ ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. مثلا در بخش داروسازی به تخصص HPLC خیلی نیاز داریم، ولی تعداد کمی هستند که به صورت تخصصی در این زمینه کار کرده باشند. یکی از چیزهایی که برای صادرات نیاز است، این است که GMP خط شما را اروپا یا آمریکا تایید کنند. به گزارش برنا از پایگاه اطلاعرسانی معاون اول رییسجمهور، محمد مخبر در نشست با اعضای سندیکای داروی انسانی افزود: تامین و تولید ۹۷ درصد از داروی مورد نیاز کشور توسط صنایع داروسازی مایه افتخار برای این بخش صنعت کشور است و انتظار داریم با حل مشکلات و همفکری و همکاری دولت و صنایع داروسازی ۳ درصد مابقی نیازهای کشور در زمینه دارو به ویژه بیماران صعب العلاج در کشور تهیه و تولید شود. با نیازهای صنایع تولید دارو آشنا هستیم و به لطف خدا میتوانیم سرویس دهی کیفی، تخصصی و قابل قبولی ارائه کنیم.

پـژوهش حاضر قصد دارد، با توجه به جایگاه استراتژیک صنعت داروسازی بعنوان بخشی از سیستم سلامت جامعه،الگوی زنجیره تامین تاب آور را در این بخش ارائه دهد. خصوصا با توجه به اینکه بحث کیفیت هم برای دارو خیلی مهم است، یک سرمایهگذاری مهمی هم روی کنترل کیفیمان انجام دهیم تا بتوانیم داروهایی با استانداردهای بینالمللی تولید کنیم. B: در این گروه (Average Group) حاشیه سود ناخالص، بالاتر از میانگین صنعت داروسازی است که با توجه به پارامترهایی که آورده شده، مقایسه بین این چند شرکت صورت گرفته و سپس اولویتبندی انجام شدهاست. به این شکل که مثلا هر کشوری برای خودش یک فارماکوپه دارد، یعنی مجموعه داروها و استانداردهای آن که مجاز به مصرف است. خودش به تنهایی وزنه سنگینی است برای حفظ سلامت یک جامعه و کاهش بحرانهای بیماری آفرین. به همین علت باید ضدعفونی کننده هایی استفاده کرد که برای سلامت انسان خطرآفرین نباشد. بعضی از این استانداردها هم استانداردهای نانوشتهای هستند که باید با تحقیق و بررسیهایی که روی پتنتها و مقالات میشود، آنها را به دست آورد. فرض بر این است که این نوع سیاستها میتوانند باعث شوند بیماران به خرید داروهای ارزانتر روی آورند و تولیدکنندگان دارو به پایین آوردن نرخهای خود ترغیب شوند.

نتایج نشان میدهد؛مدیران صنایع داروسازی میتوانند از طریق ایجاد یا بهره گیری از قابلیت ها و تقویت توانمند سازها، ضمن کاهش عواملی که شرکتها را مستعد اختلال می نمایند، تاب آوری لازم در مواجهه با آنها را کسب نمایند. وقتی ما را زمین بزنند، بعد کمکم میتوانند قیمت را بالا ببرند. یافته های این پژوهش حاکی از تأیید کلیه عوامل آسیب ساز برندسازی در سه بعد زمینه ای، ساختاری و رفتاری و همچنین تأیید کلیه مؤلفه های هریک از ابعاد مذکور است که به ترتیب عوامل زمینه ای، سپس عوامل ساختاری و درنهایت عوامل رفتاری، اساسی ترین عامل های آسیب ساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور به شمار می روند. بعد از آن هم دیمتیل فومارات ساخته شد که آن هم ماده جدیدی است که یکسری از عوارض فینگولیمود مثل آریتم قلبی را کمتر دارد. مثل بیماری اماس. ما مواد موثره سه تا از داروهای مهم را درست کردیم. یکی از برنامههایی که ما تدوین کردیم، این بود که بیاییم در حوزههای مهم داروسازی که ارزبری بالا و دانش فنی پیچیده دارد، سرمایهگذاری و کار کنیم.

مجموعه توفیق دارو از همان سالهای اولیه پس از انقلاب بهعنوان مرکز پژوهشی شرکت داروپخش فعال بود. به گزارش امور رسانهای تیپیکو؛ دوازدهم اردیبهشتماه 1399 نخستین جلسه مدرسه آنلاین صنعت با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و تیپیکو برگزار شد؛ دکتر علیرضا یکتادوست، عضو هیاتمدیره شرکت کارخانجات داروپخش و معاون زنجیره تامین تیپیکو، در وبینار اول با موضوع ورود به دنیای صنعت داروسازی داروسازی صحبت کرد. به این منظور ضمن تعمق در ادبیات موضوع ، مصاحبه با خبرگان و بهره گیری از روش دلفی، مولفه ها و شاخصهای تاب آوری زنجیره تامین شناسایی و استخراج گردید. روز به روز بیشتر خواهد شد و صنایع داروسازی باید این موضوع را در نظر بگیرند. حوزههای بیماریهایی که ما رویشان دست گذاشتیم، بیشتر به بیماریهای خاص یا صعبالعلاج مربوط میشود که مریضها هم از کمبود دارو و بالا بودن قیمت رنج زیادی میبردند. 1. بیشتر تولیدات داخلی کشور داروهای اساسی و ارزان قیمت است و کمتر کسی پیدا میشود که با وجود انواع محدودیتها، اقدام به تولید داروهای برند و گران قیمت بکند.