خط تولید صنایع دارویی – آرال شیمی

بر این اساس در ایران عواملی چون نبودِ انگیزه، ضعف در ارائة کیفیت محصول و به دست آوردن استاندارهای جهانی، کمبود در ساختار و تجهیزات، سیاستهای ناسازگار و بیثبات، نبودِ بودجة کافی برای تحقیق و توسعه، بسیار در روند صادرات تأثیر گذار بوده است. نتایج این پژوهش اهمیت عواملی چون قیمت و برند در اهمیت تصمیمگیری خرید را برجسته میسازد. این مقاله بهروش مروری انجام شده است. گفتنی است بنابه شرایط و ویژگیهای خاصی که صنعت داروسازی نسبت به سایر صنایع دارد و بهوضوح در پیشنة پژوهش نیز به آن پرداخته شده است، برخی از مؤلفههای آسیبساز برندسازی بهخصوص در بعد زمینهای این پژوهش مختص این صنعت بوده و با پژوهش محمدیان و همکاران (1398) منطبق بوده است و در پایان، میتوان گفت نتایج آزمون یافتههای این پژوهش با یافتههای مطالعات گذشته سازگار است. باتوجهبه شواهد موجود و بررسیهای انجامگرفته در موضوع آسیبشناسی برندسازی در صنعت داروسازی تنها پژوهشی که مستقل «به شناسایی و تعیین مؤلفههای آسیبساز برندسازی در صنعت داروسازی کشور» پرداخته، پژوهش مربوط به محمدیان و همکاران (1398) است؛ این پژوهش با رویکردی کیفی و اکتشافی نسبت به شناسایی مؤلفههای آسیبساز برندسازی در صنعت داروسازی و ارائة مدل مفهومی آن پرداخته است. همانطور که در شکل 1 نشان داده شده، مدل مفهومی ارائهشدة محمدیان و همکاران (1398) در سه دسته عوامل ساختاری و رفتاری و زمینهای طبقهبندی شده است؛ «عوامل ساختاری دربرگیرندة تمام عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان میباشد.

ازاینرو مدل مفهومی پژوهش مذکور، مبنا و ملاک پژوهش حاضر برای دستیابی به هدف پژوهش قرار گرفته که در ادامه تشریح شده است. سمینارهای نمایشگاه صنایع دارویی تایلند، شما را از آخرین محصولات و خدماتی که غرفه ها ارائه می دهند مطلع خواهند کرد. بنابراین بازاریابان باید قبل از ایجاد کمپینهای تبلیغاتی آگاهیشان را در مورد بیماری افزایش دهند و نیازهای عاطفی بیمار را درک کنند و تا حد امکان برندهای دارویی را بهگونهای توسعه دهند که اعتماد در محصول را ارتقا دهد. صنایع داروسازی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی حوزهی سلامت به حساب میآیند و برای اینکه خودش عاملی برای پنجر شدن چرخ اقتصاد نباشد، باید متناسب با نیازهای روز پیش برود. با آغاز دومین دور تحریمهای آمریکا علیه ایران، صنعت استراتژیک داروسازی با سهم بیش از 80 درصدی در تأمین نیازهای داخل با چالشهای بزرگی در مسیر تولید مواجه شده است. در پژوهش حاضر بدنبال تعیین عوامل کلیدی موثر بر شکل گیری یک اتحاد استراتژیک پایدار و موفق و ارائه چارچوبی جهت شکل گیری چنین اتحادهایی در صنایع داروسازی هستیم. در حال حاضر بسیاری از داروهای اساسی و استراتژیک در داخل مملکت تولید میشود. در حال حاضر با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی غالب بر کشور، کلیه صنایع از جمله صنعت داروسازی با چالشهای متعددی به طور روزمره دست و پنجه نرم میکنند که در چنین شرایطی وجود تشکلهای صنفی قدرتمند و تاثیرگذار میتواند به صاحبان این صنایع کمک کند تا ضمن حفظ شرایط موجود و مدیریت منابع خود، نگاهی نیز به سرمایهگذاریهای آینده داشته باشند.

شاید جالب باشد که بدانید حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد علت ناموفق شیوه مداوای یک بیمار، به دارو مربوط میشود؛ یعنی کیفیت دارو، انتخاب نوعدارو و نحوه استفاده از دارو (این که بیمار دارو را با چه مواد غذایی یا داروهای دیگر استفاده کرده است) میتواند اثر دارو را تضعیف کند. برندسازی میتواند برای موفقیت بلندمدت یک شرکت بهویژه برای شرکتهایی که در بازار با خوشههای فراوان (تعداد زیاد خریداران و فروشندگان) و محصولات متمایزکنندة اندک فعالیت میکنند، حیاتی باشد (مظلومی و همکاران، 1397). ازاینرو وقتی یک برند از بین میرود، سرمایهگذاری هنگفت هزینهشده برای ساخت آن نیز از دست میرود. علاوه بر این، میزان پایایی و روایی همگرا و واگرا برای هریک از متغیرهای اصلی پژوهش محاسبه شد که نتایج همگی آنها مورد تأیید واقع شد. فورنل و لاکر(1981) بیان میکنند که روایی واگرا در سطحی قابل قبول است که میزان جذر AVE برای هر متغیر بیشتر از همبستگی اشتراکی بین آن متغیر و متغیرهای دیگر در مدل باشد. خوبی شرکت ما این است که جوانها و پیشکسوتهای این حوزه در کنار هم کار میکنند و این باعث میشود جوانها تجربه خوبی خصوصا در بخش کنترل کیفی پیدا کنند. نتایج تحقیق نشان میدهد درحالیکه ایران روند صادرات موفقی را تجربه نکرده است، کشورهای مطالعهشده رشد چشمگیری را در صادرات دارو در سالهای اخیر تجربه کردهاند.

در هر ستون جذر AVE هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر است؛ بنابراین روایی واگرا مدل تحقیق نیز تأیید میشود. برای بررسی روایی واگرا جذر AVE هر سازه با مقادیر ضریب همبستگی بین سازهها مقایسه میشود. در جدول3 مقادیر قطر اصلی ماتریس ضرایب AVE هر سازه و مقادیر پایین قطر ضرایب همبستگی بین هر سازه با سازههای دیگر است. رویکرد دیگر نرخگذاری شاخص است. مقیاس سنجش متغیرها در این پژوهش، طیف لیکرت 7 گزینهای لیکرت (از کاملاً بیاهمیت تا کاملاً با اهمیت) قید شده است. سهم بخش سلامت از GDP کل دنیا حدود ۱۰ درصد و میانگین سرانه جهانی هزینههای سلامت حدود ۱۱۶۰ دلار است که البته، توزیع برابری وجود ندارد و ۲۰ درصد مردم دنیا ۸۰ درصد این مبلغ را به خود اختصاص دادهاند. شرکتهای دارویی تنها میتوانند از طریق برند تصاویر ذهنی مشخصی ایجاد کنند که به هنگام تفکر دربارة محصولاتشان به ذهن مصرفکننده خطور کند (موس، 2007 :320-315). شرکت تولیددارو یکی از بزرگترین و قدیمی­ ترین کارخانجات داروسازی ایران می­ باشد که در سال 1335 تأسیس و فعالیت خود را در زمینه ساخت فرآورده­ های دارویی و بهداشتی آغاز کرده است.